Towarzystwo Przyjaciół ISSP

Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych
w Milanówku jest organizacją non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego działającą w sferze edukacji i wychowania oraz wspierającą proces integracji dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.

Towarzystwo prowadzi dwie placówki oświatowe w Milanówku:
Integracyjną Społeczną Szkołę Podstawową Nr 18 przy ul. Spacerowej 3,
Społeczne Przedszkole przy ul. Wspólnej 18.

W prowadzonych przez Towarzystwo placówkach oświatowych kładziemy nacisk na kształtowanie postaw pełnych szacunku wobec człowieka
i Ojczyzny. Zachęcamy dzieci do twórczej aktywności podczas zajęć lekcyjnych i w licznych kołach zainteresowań. Zależy nam, aby nasi absolwenci potrafili sprostać wyzwaniom przyszłości, aby byli otwarci na innych ludzi, posiadali umiejętność twórczego myślenia, ale również mieli świadomość swojej tożsamości i swoich korzeni wyrastającą z wiedzy historycznej.
Towarzystwo działa od roku 1991.

Naczelnymi władzami Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.
Do Walnego Zgromadzenia należy wybór Prezesa i członków Zarządu, wybór członków Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Kadencja władz trwa 2 lata.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą:
Prezes Zarządu – p. Anna Borowska
Z-ca Prezesa Zarządu –p. Marta Replińska
Skarbnik – p. Beata Rudzka
Sekretarz – p . Jadwiga Pałtynowicz
Członek – p. Beata Bering

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, składanie sprawozdań ze swojej działalności, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków.
3. Opracowywanie planów działania i budżetu.
4. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa.
5. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
6. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
7. Podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.
8. Podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do organizacji krajowych
i międzynarodowych.
9. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.

Scroll Up