Rekrutacja

Regulamin:REGULAMIN REKRUTACJI I KARTA ZGŁOSZENIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata, rodziców/opiekunów prawnych

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa nr 18 im. gen. bryg. A. E. Fieldorfa z siedzibą przy ul. Spacerowej 3 w Milanówku (kod pocztowy: 05-822), tel.: (22) 758 32 44, adres e-mail: info@szkolamilanowek.pl. reprezentowana przez dyrektora szkoły.
 2. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, podstawa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO na podstawie art. 149 i 150 ustawy
  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, które określa treść wniosku o przyjęcie do szkoły oraz wykaz załączonych dokumentów, a także art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydata i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.
 3. Odbiorca danych osobowych zawartych we wniosku mogą być organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone
  w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych oraz o kopię danych, sprostowanie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną
  w procesie naboru są przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) nie przysługuje prawo do przenoszenia danych.
 6. Może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły oraz umożliwia korzystanie z uprawnień wynikających
  z kryteriów rekrutacji w szczególności z przepisów podanych w pkt 2.
 8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą profilowane. Nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Prosimy o kontakt na adres mailowy: IOD@szkolamilanowek.pl lub listownie na adres podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych.
Scroll Up