Kontakt

Integracyjna Społeczna
Szkoła Podstawowa Nr 18
im. gen. bryg. A.E. Fieldorfa
w Milanówku
ul. Spacerowa 3

tel. (22) 758-32-44

info@szkolamilanowek.pl

Zawiadomienie o walnym zebraniu
członków T.P.I.S.S.P. dn. 7. 12. 2021r.

Zawiadomienie

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Integracyjna Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 18 im. gen. bryg. A. E. Fieldorfa z siedzibą w Milanówki, przy ul. Spacerowej 3, zwana dalej Szkołą.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie: ul. Spacerowa 3, 05-822 Milanówek
za pomocą poczty elektronicznej: info@szkolamilanowek.pl
Inspektor ochrony danych
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Adam Kozakiewicz. Można się z nim kontaktować wysyłając wiadomości na adres skrzynki pocztowej: iod@szkolamilanowek.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Szkołę, w tym realizacji Państwa praw.
Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e), a także w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez administratora (w celu utrzymania relacji – art. 6 ust. 1 lit. f).
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie firma świadcząca usługi hostingu skrzynek poczty elektronicznej Szkoły.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z Instrukcji kancelaryjnej Szkoły opracowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). W celach utrzymania relacji będziemy przechowywać dane do momentu wniesienia sprzeciwu.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Name:
Email:
7 + 3 = ?
Subject:
Message:
 
Scroll Up