Dokumenty szkolne

Statut:Pobieranie

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny:Pobieranie

Regulamin nauczyciela dyżurnego:Pobieranie

Regulamin wycieczek szkolnych:Pobieranie

Procedura postępowania w razie wypadku:Pobieranie

Szkolny regulamin podręczników:Pobieranie

Wewnętrzny regulamin szkoły:Pobieranie

Regulamin Samorządu uczniowskiego:Pobieranie

Regulamin Rady rodziców:Pobieranie

Regulamin punktu bibliotecznego: Pobieranie

Regulamin  świetlicy szkolnej:Pobieranie

Regulamin stołówki szkolnej:Pobieranie

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania:Pobieranie

Regulamin Rekrutacji i karta zgłoszenia: Pobieranie

Regulamin pracowni multimedialnej:Pobieranie

Regulamin pracowni komputerowej:Pobieranie

Regulamin pracowni integracji sensorycznej:Pobieranie

Regulamin obowiązujący w szatni:Pobieranie

Regulamin obowiązujący podczas zajęć sportowych:Pobieranie

Regulamin na pływalni:Pobieranie

Regulamin laboratorium przyrodniczego:Pobieranie

Regulamin korzystania z placu zabaw:Pobieranie

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego Librus:Pobieranie

Regulamin dotyczący sposobu ubierania się ucznia naszej szkoły:Pobieranie

Procedura wystawiania nagany dyrektora szkoły:Pobieranie

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć:Pobieranie

Procedura postępowania w przypadku uskarżania się ucznia na zły stan zdrowia:Pobieranie

Procedura nadawania upoważnień:Pobieranie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka:Pobieranie

Deklaracja udziału w zajęciach z religii lub etyce: Pobieranie

Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę trzecią: Pobieranie

Legitymacja: Pobieranie

Procedury bezpieczeństwa: Pobieranie

Procedury bezpieczeństwa COVID-19 Pobieranie

Scroll Up