CZAS NA INNOWACJĘ!

 W ramach innowacji pedagogicznej w roku szkolnym 2019/2020 w klasach  4-8 wprowadzony w życie zostanie projekt niezadawania uczniom prac domowych. Po konsultacjach z uczniami i ich rodzicami, przeanalizowaniu ankiety, którą wypełnili rodzice naszych uczniów, postanowiliśmy w zespole nauczycieli uczących w klasach 4-8 przedyskutować formę i sposób wprowadzenia tej innowacji. Należy podkreślić, że pomysł innowacji oparliśmy na założeniu, że doświadczenie ma większą wartość niż odtwarzanie tych samych schematów oraz na przekonaniu, że to wykorzystanie wiedzy w praktyce i nauka przez doświadczenie powinny stanowić najważniejszą część pracy ucznia w domu.

Dzięki temu młody człowiek być może zmieni postrzeganie nauki jako przykrego obowiązku i zrozumie, że jest to inwestycja w jego przyszłość, a przyswajanie i utrwalanie praktycznych umiejętności pomogą mu nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Wprowadzając ten pomysł w życie wzięliśmy pod uwagę następujące czynniki:

  1. Przemęczenie naszych uczniów, którzy po 7 – 8 godzinach pracy w szkole muszą jeszcze poświęcić swój wolny czas na wielogodzinne odrabianie tradycyjnych prac domowych. Niejednokrotnie czynią to bezrefleksyjnie, korzystając z popularnych wśród młodzieży stron  internetowych typu www.odrabiamy.pl, www.brainly.pl, www.zadane.pl itp.
  2. Chcemy, aby zaoszczędzony w ten sposób czas nasi uczniowie przeznaczyli na krótkie, efektywne powtórki materiału z lekcji.
  3. Jedyną pracą w domu byłyby atrakcyjne dla młodzieży projekty, prezentacje oraz inne formy wykorzystujące ich potencjał, wyobraźnię, twórcze myślenie i kreatywność. Byłyby one również niejednokrotnie skoncentrowane na umiejętności pracy w grupie, rozwijające relacje między uczniami, integrujące ich, uczące odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za innych. Długoterminowe prace natomiast uczyłyby naszych uczniów rozsądnego, odpowiedzialnego planowania i decyzyjności oraz samodzielności.

Przez cały rok szkolny nauczyciele uczący w starszych klasach będą bacznie monitorować program, gromadzić i wymieniać spostrzeżenia, a efekty innowacji zostaną poddane ewaluacji pod koniec roku szkolnego. Wnioski pozwolą nam na obiektywną ocenę efektywności wprowadzonej innowacji.

Scroll Up